เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

  • สรรหา และคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • อบรมพนักงานใหม่
  • บันทึกการลงเวลาเข้างาน บันทึกประวัติพนักงาน
  • บันทึกข้อมูลขาดลามาสายในโปรแกรม พร้อมสรุปข้อมูลแต่ละเดือน
  • งานประกันสังคม
  • งานสวัสดิการพนักงาน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

Send Your Resume

    Attach File