เจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักสินค้า

  • ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก และบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
  • จ่ายใบคิวเข้าชั่งด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ไม่จำกัดสาขา

ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

Send Your Resume

    Attach File