เจ้าหน้าที่บัญชี

  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านบัญชีและภาษี
  • ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
  • บันทึกรายการบัญชีได้ถูกต้อง
  • ปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร

Qualifications

วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป, สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel ได้

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Send Your Resume

    Attach File