เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง

  • ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ของบริษัท เพื่อวางแผนการจัดส่งสินค้า และจัดเส้นทางของรถส่งสินค้าให้ถูกต้อง
  • ควบคุมและตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
  • ติดตามสอบถามผลการจัดส่ง
  • จัดทำรายงานเอกสารต่างๆ
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

วุฒิการศึกษา :

ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

เพศ :

เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ :

มีความรู้ด้าน Microsoft Word / Excel

Send Your Resume

    Attach File