เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  • จัดซื้อสินค้า เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบริษัท
  • ค้นหาซัพพลายเออร์รายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบราคา
  • เจรจาต่อรองราคา มีความสามารถในการประสานงาน และแก้ไขปัญหางานได้เป็นอย่างดี
  • เปิดใบสั่งซื้อ  ติดตามสินค้า จนถึงการส่งสินค้าเข้าคลัง
  • งานจัดซื้อจัดหาจัดจ้างทั้งหมด
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความรู้ด้าน Microsoft Word / Excel

Send Your Resume

    Attach File