มอก. คืออะไร

 

มอก.คือเครื่องหมายของมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้รับรองว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยชื่อมาตรฐานของ มอก. ก็จะมีเครื่องหมายที่แตกต่างกันไป เช่น เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าสินค้านั้นมีการตรวจสอบมาตรฐานจากมอก. ว่าเราจะได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยสินค้าบางกลุ่มเช่นเหล็กจะมีการตรวจสอบมอก. เช่นกัน หากผู้จำหน่ายสินค้าไม่จำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานมอก. กำกับ จะถือว่าผิดกฎหมาย

  • เหล็กเส้นมาตรฐานมอก.
  • เหล็กเส้นกลม : มาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2559 เกรด SR24 ขนาด RB6 และ RB9 ชนิดเส้นความยาว 10 เมตร/เส้น ชนิดม้วน น้ำหนักต่อขดโดยเฉลี่ย 1.50-2.00 ตัน/ขด 
  • เหล็กเส้นข้ออ้อย : มาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2559 เกรด SD40 และ SD50 ขนาดDB12, DB16, DB20, DB25, DB28, DB32 และ DB40 ความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร
  • วิธีการตรวจสอบเหล็กเส้นมอก
  1. ตรวจสอบด้วยตาเปล่าให้สังเกตที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือหน้าตัดเหล็กซึ่งต้องเท่ากันตลอดความยาวเส้น ผิวเหล็กเรียบ หน้าตัดเหล็กไม่บิดเบี้ยว ไม่มีรูตามดหรือเป็นลูกคลื่น
  2. ตรวจสอบได้จากป้ายรายละเอียดข้อมูลหรือ “ใบกำกับเหล็ก” ซึ่งจะระบุข้อมูลสำคัญต่างๆ เอาไว้ครบถ้วน อย่างเช่น ชื่อบริษัท ประเภทสินค้า ชั้นคุณภาพ  ขนาด ความยาว จำนวนเส้นต่อมัด เลขที่เตาหลอม วัน/เวลาที่ผลิต หรือเลขที่ มอก. แต่ใบกำกับเหล็กจะมากับเหล็กล็อตใหญ่ หากเราสั่งเพียงไม่กี่เส้นหรือใบกำกับหล่นหาย เราสามารถสังเกตได้จากรอยประทับตรา มอก. และรายละเอียด บนผิวเหล็ก ซึ่งรอยประทับเหล่านี้จะปรากฏอยู่ตลอดทั้งความยาวของเหล็ก
  3. การชั่งน้ำหนัก : นำเหล็กที่เราจะตรวจสอบมาตัดให้ได้ขนาด 1 เมตร แล้วเอาไปชั่งน้ำหนัก หากชั่งแล้วน้ำหนักอยู่ในมาตราฐานของ สมอ. แสดงว่าเหล็กนี้ได้มาตราฐาน หรือเป็นเหล็กเต็ม